» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Organizacja pracy przedszkola  » procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Zał. do Regulaminu
Przedszkola Nr 294

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
Przedszkola nr 294 ul. Czerniakowska 50a w Warszawie

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko osobie dyżurującej w szatni lub pod jej nieobecność nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali zabaw.
3. Przedszkole bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
4. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 7.00 do 8.45 po tym czasie rodzic obowiązany jest  przyprowadzić dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
5.  Rodzic obowiązany jest do wcześniejszego poinformowania przedszkola osobiście  lub telefonicznie o późniejszym przybyciu dziecka. 
6. Osoba odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
8. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane).
9. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
10. Dziecko można odbierać do godziny 17.30. powiadomieniem wideo domofonem lub w sytuacjach tego wymagających bezpośrednio od nauczyciela z grupy.
11. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/opiekunów.
12. Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka rodzice/opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego roku szkolnego.
13. Rodzice w miarę możliwości powinni powiadomić nauczyciela o planowanym odbiorze dziecka przez osoby upoważnione.
14. Osoba upoważniona przez rodziców do odbioru dziecka przychodząc po raz pierwszy zobowiązana jest do zgłoszenia się do nauczyciela i okazania dowodu osobistego.

  

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 23064951        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS