» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Opłaty za przedszkole
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
- Rekrutacja
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Nasza oferta  » Programy

PROGRAMY

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia.

Program wychowania przedszkolnego - „Zanim będę uczniem”
Autorzy: Elżbieta Tokarska,  Jolanta Kopała
Program zawiera opis sposobu realizacji celów kształcenia  w ramach obszarów ustalonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz wskazuje szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko w chwili pójścia do szkoły. Treści zawarte w programie skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego.
Programu pomaga nauczycielom w realizacji celów jakie stawia sobie nasze przedszkole:
- ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami, w kontakcie ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym, poprzez bezpośrednie doświadczanie i    przeżywanie;
- wspomaganie i stymulowanie rozwoju dzieci w przygotowaniu do podjęcia obowiązku szkolnego.

Przedszkolny program z zakresu profilaktyki logopedycznej - “ Mówię pięknie”
Autorzy:   mgr Marzanna Łożyńska – Rześny, mgr Anna Rogala
Punktem wyjścia do powstania tego programu były wyniki diagnozy logopedycznej dzieci przeprowadzonej w naszym przedszkolu. Częstotliwość występowania nieprawidłowości i zaburzeń w rozwoju mowy dzieci spowodowała konieczność głębszej analizy problemu i znalezienia sposobów radzenia sobie z nim.
Diagnozowanie zaburzeń mowy oraz ustalenie konkretnych przyczyn opóźniających jej rozwój należy zawsze do specjalisty logopedy. Jego zadaniem staje się także opracowanie i zastosowanie indywidualnie dla każdego dziecka programu stymulującego rozwój mowy lub korygującego jego wadliwy przebieg. Nie można jednak pominąć ważnej roli jaką mogą odegrać nauczyciele wychowania przedszkolnego i rodzice umiejętnie wpływający na poprawę stanu mowy dziecka przez zastosowanie prostych niekiedy ćwiczeń wspomagających jej rozwój. Dużą część tego programu stanowią właśnie ćwiczenia usprawniające narządy mowy, oddechowe, słuchowe i artykulacyjne, wszystkie w formie atrakcyjnej dla dzieci zabawy.
Niniejszy program ma pomóc dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Przygotowanie dzieci do szkoły i osiąganie przez nie dojrzałości szkolnej wymaga usuwania błędów wymowy już w wieku przedszkolnym, gdyż zignorowanie tego problemu jest  często przyczyną niepowodzeń w czytaniu  i pisaniu. Dzieci z wadami artykulacyjnymi popełniają  w czytaniu i pisaniu te same błędy, które wystepują u nich w mowie spontanicznej.
Cele programu:
1. kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi;
2. kształtowanie prawidłowego oddychania w czasie czynności mówienia;
3. stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy;
4. doskonalenie wymowy już ukształtowanej;
5. rozumienie potrzeby dbałości o prawidłowość wypowiedzi słownych;
6. wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń;
7. wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;

  

- Aktualności - Hymn pr..


BIP

- Aktualności -

Hymn przedszkola

nutki
Nie bądź taki samolub 
i kogokolwiek polub,
To znakomity sposób 
na szczęście dla wielu osób.
 Bo ten, kogo Ty polubisz 
stanie się lepszy dla drugich,
Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.
Porzuć kłótnie i swary 
i bądź szczęśliwy bez miary,
Śmiej się do wszystkich osób, 
bo to jest na szczęście sposób.
  Bo ten, kogo Ty polubisz 
  stanie się lepszy dla drugich,
  Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.

 

 

 

 

 

 

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 21005299        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS