» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Nasza oferta  » Programy

PROGRAMY

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 7.00 – 17.30.

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola

W przedszkolu realizowane są programy zgodne z podstawą programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356 zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Przedszkole pracuje w oparciu o zatwierdzony do realizacji program wych-przed. wydawnictwa MAC Edukacja " Nasze przedszkole' autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaba- Żabińskiej uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego. Treści zawarte w programie skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego.

Program pomaga nauczycielom w realizacji celów jakie stawia sobie nasze przedszkole:
- ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami, w kontakcie ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym, poprzez bezpośrednie doświadczanie i    przeżywanie;
- wspomaganie i stymulowanie rozwoju dzieci w przygotowaniu do podjęcia obowiązku szkolnego.

Realizujemy r ownież własne projekty edukacyjne:

Przedszkolny program z zakresu profilaktyki logopedycznej - “ Mówię pięknie”
Autorzy:   mgr Marzanna Łożyńska – Rześny, mgr Anna Rogala
Punktem wyjścia do powstania tego programu były wyniki diagnozy logopedycznej dzieci przeprowadzonej w naszym przedszkolu. Częstotliwość występowania nieprawidłowości i zaburzeń w rozwoju mowy dzieci spowodowała konieczność głębszej analizy problemu i znalezienia sposobów radzenia sobie z nim.
Diagnozowanie zaburzeń mowy oraz ustalenie konkretnych przyczyn opóźniających jej rozwój należy zawsze do specjalisty logopedy. Jego zadaniem staje się także opracowanie i zastosowanie indywidualnie dla każdego dziecka programu stymulującego rozwój mowy lub korygującego jego wadliwy przebieg. Nie można jednak pominąć ważnej roli jaką mogą odegrać nauczyciele wychowania przedszkolnego i rodzice umiejętnie wpływający na poprawę stanu mowy dziecka przez zastosowanie prostych niekiedy ćwiczeń wspomagających jej rozwój. Dużą część tego programu stanowią właśnie ćwiczenia usprawniające narządy mowy, oddechowe, słuchowe i artykulacyjne, wszystkie w formie atrakcyjnej dla dzieci zabawy.
Niniejszy program ma pomóc dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Przygotowanie dzieci do szkoły i osiąganie przez nie dojrzałości szkolnej wymaga usuwania błędów wymowy już w wieku przedszkolnym, gdyż zignorowanie tego problemu jest  często przyczyną niepowodzeń w czytaniu  i pisaniu. Dzieci z wadami artykulacyjnymi popełniają  w czytaniu i pisaniu te same błędy, które wystepują u nich w mowie spontanicznej.
Cele programu:
1. kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi;
2. kształtowanie prawidłowego oddychania w czasie czynności mówienia;
3. stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy;
4. doskonalenie wymowy już ukształtowanej;
5. rozumienie potrzeby dbałości o prawidłowość wypowiedzi słownych;
6. wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń;
7. wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;

  

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   

  Warszawa, 8 listop..

 

Warszawa, 8 listopada 2018 roku
                       Szanowni Państwo,
                Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy
się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim
jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby
zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat.
W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one
do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło
na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań
zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w.,
utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które
 wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym
wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na
 temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę
w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku
 odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej
 zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702),
Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań
odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje
również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie.
 Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych
od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki
zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te
jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.
 W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry
 czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez
realizację szczepień obowiązkowych.


Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym
niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków
zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w
skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby
niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre
z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją
 ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu
wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem,
abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie
wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna
decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi
konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji
w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.


                                Z wyrazami szacunku


Anna Zalewska                                     Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej              Główny Inspektor Sanitarny

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 23655228        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS