» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Organizacja pracy przedszkola  » Regulamin Przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA Nr 294
 
 I. PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917)
2.Konwencja Praw Dziecka [Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526]
3. Statut Przedszkola

II ZASADY OGÓLNE:
1. Przedszkole jest jednostką budżetową podległą Urzędowi Dzielnicy Mokotów.
2. Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświat.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
4. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w przedszkolu jest zakwalifikowanie dziecka w okresie rekrutacji oraz terminowe uiszczanie opłat.
5. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno - oświatowymi.
6. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy poprzez współpracę z psychologiem i w formie prowadzenia specjalistycznych zajęć logopedycznych.

III ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
1.Pracą oddziału przedszkolnego kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującej  podstawy programowej dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
2.W przypadku nieobecności nauczyciela (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub grupę połączyć z innym oddziałem.
3.Praca z dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:00 do 17:30. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8:30.
4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola.
5. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00 - 13:00.
6. Do przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, odbierane mogą być wyłącznie przez osoby pełnoletnie i upoważnione.
Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu.
7. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego. Nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom leków.
8. Po przebyciu choroby rodzice dostarczają wychowawcy zaświadczenie lekarskie o możliwości przebywania dziecka w grupie.
9.  O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do przedszkola, Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek poinformować na piśmie dyrektora przedszkola w miesiącu poprzedzającym rezygnację. Zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole następuje z nowym miesiącem.
10. Do dnia 15 czerwca każdego roku należy zgłosić chęć uczęszczania dziecka do przedszkola pełniącego dyżur w okresie wakacyjnym.
11. Za miesiąc będący przerwą wakacyjną i dziecko nie korzysta z przedszkola dyżurującego Rodzice nie ponoszą żadnych opłat.
12. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny mają prawo skorzystać z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
13.  Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Działalność ta jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor. Wysokość opłaty stałej ustala Urząd m.st. Warszawy.
Obowiązują stałe pory posiłków:
śniadanie 8:30 - 9:00, obiad 12.00 – 12.30, podwieczorek 14:45 - 15:00
14. Opłatę za żywienie rodzice wnoszą  z góry tj. ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc za który wnoszona jest opłata. Pozostałe płatności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 każdego m-ca.
Opłaty za przedszkole można wnosić na 3 sposoby:
- w  przedszkolu
- w DBFO
- na konta
15. Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców pracująca w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
16. Zajęcia dodatkowo płatne organizowane są zgodnie z potrzebami rodziców z uwzględnieniem organizacji pracy przedszkola w godzinach poza realizacja podstawy programowej.

IV  PRAWA RODZICÓW
1. Rodzice maja prawo do zapoznawania się z planami pracy przedszkola, planami finansowymi i innymi wynikającymi z zadań statusowych przedszkola. 
Informacje ogólne na temat działalności przedszkola umieszczane są na tablicy ogłoszeń.
2.Uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uczestniczyć zajęciach adaptacyjnych, imprezach ogólnoprzedszkolnych i grupowych, festynach oraz innych formach działalności statutowej przedszkola.
4.Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu. Informacji udziela dyrektor przedszkola.

V OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Branie udziału w ogólnych i grupowych zebraniach oraz zajęciach otwartych.
2. Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców.
3. Dbałość o czystość i estetyczny wygląd dziecka.
4. Regularne  i terminowe wnoszenie opłat za przedszkole.
5. Systematyczne przekazywanie nauczycielowi niezbędnych informacji mających znaczenie dla psychicznego i fizycznego zdrowia dziecka.
6. Bieżące przekazywanie nauczycielowi pracującemu w grupie aktualnego numeru telefonu kontaktowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszelkie sprawy sporne pomiędzy nauczycielami, obsługą przedszkola a Rodzicami (prawnymi opiekunami) rozstrzygane są zgodnie z zapisami Statutu Przedszkola.
2 .Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

  

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 22921580        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS