» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Opłaty za przedszkole
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
- Rekrutacja
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Organizacja pracy przedszkola  » Regulamin Przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA Nr 294
 
 I. PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917)
2.Konwencja Praw Dziecka [Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526]
3. Statut Przedszkola

II ZASADY OGÓLNE:
1. Przedszkole jest jednostką budżetową podległą Urzędowi Dzielnicy Mokotów.
2. Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświat.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
4. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w przedszkolu jest zakwalifikowanie dziecka w okresie rekrutacji oraz terminowe uiszczanie opłat.
5. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno - oświatowymi.
6. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy poprzez współpracę z psychologiem i w formie prowadzenia specjalistycznych zajęć logopedycznych.

III ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
1.Pracą oddziału przedszkolnego kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującej  podstawy programowej dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
2.W przypadku nieobecności nauczyciela (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub grupę połączyć z innym oddziałem.
3.Praca z dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:00 do 17:30. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8:30.
4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola.
5. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00 - 13:00.
6. Do przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, odbierane mogą być wyłącznie przez osoby pełnoletnie i upoważnione.
Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu.
7. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego. Nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom leków.
8. Po przebyciu choroby rodzice dostarczają wychowawcy zaświadczenie lekarskie o możliwości przebywania dziecka w grupie.
9.  O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do przedszkola, Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek poinformować na piśmie dyrektora przedszkola w miesiącu poprzedzającym rezygnację. Zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole następuje z nowym miesiącem.
10. Do dnia 15 czerwca każdego roku należy zgłosić chęć uczęszczania dziecka do przedszkola pełniącego dyżur w okresie wakacyjnym.
11. Za miesiąc będący przerwą wakacyjną i dziecko nie korzysta z przedszkola dyżurującego Rodzice nie ponoszą żadnych opłat.
12. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny mają prawo skorzystać z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
13.  Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Działalność ta jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor. Wysokość opłaty stałej ustala Urząd m.st. Warszawy.
Obowiązują stałe pory posiłków:
śniadanie 8:30 - 9:00, obiad 12.00 – 12.30, podwieczorek 14:45 - 15:00
14. Opłatę za żywienie rodzice wnoszą  z góry tj. ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc za który wnoszona jest opłata. Pozostałe płatności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 każdego m-ca.
Opłaty za przedszkole można wnosić na 3 sposoby:
- w  przedszkolu
- w DBFO
- na konta
15. Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców pracująca w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
16. Zajęcia dodatkowo płatne organizowane są zgodnie z potrzebami rodziców z uwzględnieniem organizacji pracy przedszkola w godzinach poza realizacja podstawy programowej.

IV  PRAWA RODZICÓW
1. Rodzice maja prawo do zapoznawania się z planami pracy przedszkola, planami finansowymi i innymi wynikającymi z zadań statusowych przedszkola. 
Informacje ogólne na temat działalności przedszkola umieszczane są na tablicy ogłoszeń.
2.Uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uczestniczyć zajęciach adaptacyjnych, imprezach ogólnoprzedszkolnych i grupowych, festynach oraz innych formach działalności statutowej przedszkola.
4.Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu. Informacji udziela dyrektor przedszkola.

V OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Branie udziału w ogólnych i grupowych zebraniach oraz zajęciach otwartych.
2. Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców.
3. Dbałość o czystość i estetyczny wygląd dziecka.
4. Regularne  i terminowe wnoszenie opłat za przedszkole.
5. Systematyczne przekazywanie nauczycielowi niezbędnych informacji mających znaczenie dla psychicznego i fizycznego zdrowia dziecka.
6. Bieżące przekazywanie nauczycielowi pracującemu w grupie aktualnego numeru telefonu kontaktowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszelkie sprawy sporne pomiędzy nauczycielami, obsługą przedszkola a Rodzicami (prawnymi opiekunami) rozstrzygane są zgodnie z zapisami Statutu Przedszkola.
2 .Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

 

Zał. do Regulaminu
Przedszkola Nr 294

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
Przedszkola nr 294 ul. Czerniakowska 50a w Warszawie


1.    Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 
2.    Rodzice osobiście powierzają dziecko osobie dyżurującej w szatni lub pod jej nieobecność nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali zabaw.

3.    Przedszkole bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

4.    Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 7.00 do 8.45 po tym czasie rodzic obowiązany jest  przyprowadzić dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 
5.     Rodzic obowiązany jest do wcześniejszego poinformowania przedszkola osobiście  lub telefonicznie o późniejszym przybyciu dziecka.  

6.    Osoba odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

7.    Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

8.    Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane).

9.    Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

10.    Dziecko można odbierać do godziny 17.30. powiadomieniem wideo domofonem lub w sytuacjach tego wymagających bezpośrednio od nauczyciela z grupy.

11.    Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/opiekunów.

12.    Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka rodzice/opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego roku szkolnego.

13.    Rodzice w miarę możliwości powinni powiadomić nauczyciela o planowanym odbiorze dziecka przez osoby upoważnione.
14.    Osoba upoważniona przez rodziców do odbioru dziecka przychodząc po raz pierwszy zobowiązana jest do zgłoszenia się do nauczyciela i okazania dowodu osobistego.

 

      

- Aktualności - Hymn pr..


BIP

- Aktualności -

Hymn przedszkola

nutki
Nie bądź taki samolub 
i kogokolwiek polub,
To znakomity sposób 
na szczęście dla wielu osób.
 Bo ten, kogo Ty polubisz 
stanie się lepszy dla drugich,
Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.
Porzuć kłótnie i swary 
i bądź szczęśliwy bez miary,
Śmiej się do wszystkich osób, 
bo to jest na szczęście sposób.
  Bo ten, kogo Ty polubisz 
  stanie się lepszy dla drugich,
  Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.

 

 

 

 

 

 

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 21005280        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS