» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Rada Rodziców  » Regulamin Rady Rodziców

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA 294 PROMYK CZERNIAKOWA

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

I gr.     Pani Małgorzata Bońska- Burdach 

II gr.   Pani Fatima Jamila Huseini-Perłowska

III gr.  Pani Magdalena Brzozowska

IV gr.   Pani Katarzyna Hołod

V gr.    Pani Małgorzata Markiewicz

VI gr.  Pani Agata Branowska

 

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 294 Promyk Czerniakowa

I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców wychowanków.
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.
§ 2
1. Rada liczy co najmniej czterech członków.
2. Kadencja Rady trwa rok.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.
§ 3
Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco- doradczy.
II. Wybory do Rady
§ 4
1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice wychowanków danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby.  O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice wychowanków danego  oddziału. Jedno dziecko  może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
§ 5
Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
§ 6
Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
§ 7
1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców przedszkola.
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców przedszkola może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.
§ 8
1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 21 dni od terminu wyborów.
III. Władze Rady
§ 9
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
§ 10
Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
§ 11
1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę. 
§ 12
1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
1) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
2) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
2. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi ( na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym po zakończeniu swojej kadencji ).
IV. Posiedzenia Rady
§ 13
1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej .
§ 14
1. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
2. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.
§ 15
1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.
V. Podejmowanie uchwał
§ 16
1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
§ 17
Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§ 18
Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
VI. Prawa i obowiązki członków Rady
§ 19
1. Członkowie Rady mają prawo:
1) Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
2) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.
3) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.
VII. Fundusze Rady
§ 20
Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową placówki.
§ 21
Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.
§ 22
Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
§ 23
1. Środkami zgromadzonymi z funduszu Rady Rodziców  dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.
2. Rada Rodziców upoważnia dyrekcję przedszkola ( po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Rodziców) do wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców wg potrzeb
§ 24
Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.
VIII. Postanowienia końcowe
§ 25
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

  

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   

  Warszawa, 8 listop..

 

Warszawa, 8 listopada 2018 roku
                       Szanowni Państwo,
                Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy
się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim
jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby
zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat.
W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one
do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło
na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań
zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w.,
utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które
 wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym
wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na
 temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę
w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku
 odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej
 zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702),
Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań
odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje
również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie.
 Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych
od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki
zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te
jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.
 W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry
 czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez
realizację szczepień obowiązkowych.


Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym
niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków
zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w
skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby
niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre
z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją
 ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu
wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem,
abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie
wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna
decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi
konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji
w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.


                                Z wyrazami szacunku


Anna Zalewska                                     Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej              Główny Inspektor Sanitarny

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 23655252        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS