» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Opłaty za przedszkole
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
- Rekrutacja
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Organizacja pracy przedszkola  » Statut

       STATUT
Przedszkola Nr 294 w Warszawie, ul Czerniakowska 50a

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Przeszkole nosi nazwę: „Przedszkole nr 294 w Warszawie, ul. Czerniakowska 50a”.
2. Przedszkole nr 294 w Warszawie, ul. Czerniakowska 50a zwane dalej „Przedszkolem” jest placówką publiczną, która:
- prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
- przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
3. Przedszkole działa, w szczególności,  na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego Statutu.
4. Siedziba przedszkola znajduje się przy ulicy Czerniakowskiej 50a, w  Warszawie. 
5. Organem prowadzącym Przedszkole  jest miasto stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 
7. Przedszkole jest jednostką budżetową m.st. Warszawy i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
8. Ustalona nazwa „Przedszkole nr 294 w Warszawie, ul. Czerniakowska 50a” jest używana w pełnym brzmieniu.
9. Przedszkole używa pieczęci urzędowej na podstawie odrębnych przepisów.
10.Na pieczęciach urzędowych Przedszkola może być używany skrót nazwy „Przedszkole nr 294 w Warszawie”.
 

Rozdział II
Cele i zadania Przedszkola
§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie,  w szczególności:
1) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
3) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu jego możliwości rozwojowych, w miarę potrzeby w podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.
§ 3
1. Celem wychowania przedszkolnego wynikającym z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co jest złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;
5) stwazanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa  w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
2. Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymii dziećmi, zgodne funkcjonowanie  w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;
8) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
9) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;
10)wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11)pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
12)wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13)wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14)kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
15)wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 4

Szczegółowe zadania Przedszkola i sposoby ich realizacji ustalane są w planie pracy Przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy wychowawczo-dydaktycznej  i opiekuńczej poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
 

Rozdział III
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem
§ 5

1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece:
1)jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,
2)dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy oddziału.
2. W oddziale dzieci 3-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.
3. W miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
§ 6
1. Przedszkole sprawuje  bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w  Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są  pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z programem wychowania  w Przedszkolu i miesięcznym planem zajęć.
3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia. 
5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego  nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 
6. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi. 
7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa  i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 
8. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają  się przy udziale wymaganej liczby opiekunów. 
9. Wycieczki dzieci poza teren Przedszkola odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 
10.Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w  sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach. 
11.Pracownicy Przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków przeciwbólowych ani innych na prośbę rodzica). 
12.Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowia w przypadkach uzasadnionych. 
13.Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice uiszczają na początku roku szkolnego (wrzesień).
14.Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników Przedszkola jest znajomość  i przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.

Rozdział IV
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola
§ 7

W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka  z Przedszkola.

§ 8

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inną upoważnione przez nich osoby, zapewniającą pełne bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - na podstawie pisemnego oświadczenie rodzica.
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dokumentu tożsamości osoby  wskazanej przez rodziców.
3. Dziecko może  być odebrane przez osobę upoważnioną  przez rodzica w  oświadczeniu, złożonym w Przedszkolu, za okazaniem dokumentu tożsamości.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną  za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 
5. Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic (prawny opiekun) czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

§ 9

1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 7.00 do 8.30 lub w  każdym innym czasie pracy Przedszkola z uwzględnieniem ust. 2.
2. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście lub telefonicznie).
3. Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny 17.30.

Rozdział V
Organizacja zajęć dodatkowych
§ 10

1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.
3. Zajęcia dodatkowe są finansowane przez rodziców. 
4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców. 
5.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany  do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1)   z dziećmi w wieku 3 około 15 minut,
2)   z dziećmi w wieku 4 lat około 20 minut,
3)   z dziećmi w wieku 5 lat około 30 minut.
6. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne powierzonych jej opiece dzieci.
 

Rozdział VI
Organy Przedszkola oraz ich kompetencje
§ 11

 Organami Przedszkola są:
1.  Dyrektor Przedszkola,
2.  Rada Pedagogiczna,
3.  Rada Rodziców.

§ 12

1. Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza  organ prowadzący.
2. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
1) kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje  uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w  ramach jej kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
6) wykonuje zadania związane zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole,
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
9) stwarza warunki do działania w Przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza  lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej Przedszkola.
3. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor  w szczególności decyduje w sprawach:
1) kierowania polityką kadrową przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
2) przyznawania nagród, wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.
4. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:
1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,
2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów,
3) informuje na bieżąco o zmianach w przepisach prawa regulującego pracę Przedszkola.

§ 13

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola  w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Przedszkola
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Przedszkola , organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w  tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
8. Nauczycieli oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
9. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy  w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.
10.Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
11.Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
12.Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
13.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
14.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych  w Przedszkolu,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.
15.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,
2) projekt planu finansowego Przedszkola,
3) wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń,  nagród  i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
16. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

§ 14

1. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą: (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
6. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
7. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej Przedszkola, organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
- programu wychowawczego,
- programu profilaktyki,
2) opiniowanie projektu planu finansowego przedstawianego przez Dyrektora Przedszkola,
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania w przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania Lu    wychowania w Przedszkolu.

§ 15

1. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców  oraz innych źródeł.
2. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 16

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania  i podejmowania decyzji w ramach jego kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

§ 17

1. W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
2. Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację,  o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

Rozdział VII
Organizacja Przedszkola
§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 100.

§ 19

1. Przedszkole jest czterooddziałowe.
1) dopuszcza się tworzenie piątego oddziału, ze względu na warunki lokalowe przeznaczonego dla 22 dzieci.
2) utworzenie dodatkowego oddziału planuje się w organizacji roku szkolnego za zgoda organu prowadzącego.
2. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada cztery sale zajęć dla poszczególnych oddziałów z łazienkami, piątą salę do zajęć z łazienką poza salą, salę gimnastyczną, gabinet logopedyczny, szatnie dla dzieci, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze oraz kuchnię.
3. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego  z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 

§ 20

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie   podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego wybranego spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych  przez MEN do użytku w przedszkolu, programów własnych opracowanych przez nauczycieli Przedszkola.
2. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Przedszkola program wychowania przedszkolnego. Dyrektor Przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

§ 21

Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

§ 22

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
2. Arkusz organizacji Przedszkola, zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
3. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 23

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i  higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
3. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym w następujący sposób zagospodarowuje się czas przebywania w Przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę,
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedna czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym,
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować.

§ 24

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 17.30, w dni robocze od poniedziałku  do piątku.
3. Czas pracy Przedszkola wynosi 10,5 godziny dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 25

1. Zasady oraz wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący.
2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników. 
3. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor na podstawie wytycznych  organu prowadzącego.
 

Rozdział VIII
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola
§ 26

W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami.

§ 27

1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i postawę moralną z poszanowaniem ich godności osobistej.
2. Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują te obserwacje. 
3. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele prowadzą analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki  w szkole (diagnoza przedszkolna). 
4. Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i  opiekę zdrowotną.

§ 28

1. Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
2. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,
2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach Przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
3. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości  zadań wynikających w szczególności z programuwychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi wniosków  z obserwacji pracy Przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo - Radę Rodziców. 
4. Nauczyciele zapoznają rodziców z ich obowiązkami wobec Przedszkola, do których należą:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców, lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,
7) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 29

1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej - na wniosek rodziców lub nauczycieli (godziny otwarte).
2. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami to:
1) zebrania grupowe,
2) godziny otwarte, podczas których udzielane są zainteresowanym rodzicom informacje na temat postępów i zachowania dzieci,
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami,
4) zajęcia otwarte,
5) warsztaty dydaktyczno-wychowawcze z rodzicami,
6) edukacyjne zebrania rodziców z pracownikami pedagogicznymi i zapraszanymi do przedszkola specjalistami takimi jak: np psycholog,
7) udział  w uroczystościach przedszkolnych, festynach, itp.

§ 30

1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. 
2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 
3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w  zakresie opieki  i wychowania dzieci.
4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
5. Szczegółowe zadania pracowników obsługi i administracji określają zakresy obowiązków ustalone przez  Dyrektora Przedszkola
Rozdział IX
Wychowankowie Przedszkola, prawa i obowiązki

§ 31

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
2. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, jeśli dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, wydał decyzję  o  odroczeniu obowiązku szkolnego.
3. W przypadku posiadania wolnych miejsc, do Przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 2,5 letnie, spełniające w szczególności kryteria wynikające z przepisów oświatowych. 

§ 32

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
3. W następnej kolejności przyjmowane są:
1) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
2) dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
3) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
4. Terminy i szczegółowe zasady rekrutacji określane są co roku przez organ prowadzący
1) rekrutacja odbywa się poprzez internetowy system zapisu.

§ 33

Dzieci uczęszczające do Przedszkola korzystają ze wszystkich praw określonych  w  przepisach oraz zawartych w konwencji praw dziecka a w szczególności z prawa do:
1) warunków zapewniających im bezpieczeństwo i właściwą opiekę,
2) prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) akceptacji ich osoby,
5) ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
6) życzliwego i podmiotowego traktowania,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
9) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
10)przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić.

§ 34

Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek:
1) poszanowania mienia w Przedszkolu,
2) przestrzegania ogólno-przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego,
3) stosowania się do przyjętych wewnątrz grupowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela,  dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.

§ 35

1. Dyrektor Przedszkola może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
2. Dyrektor Przedszkola  może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w następujących przypadkach:
1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka 5- letniego po podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania  przedszkolnego,
2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola,
3) ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu np. podjęcia terapii, brak współpracy z poradnią specjalistyczną lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji,
4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 36

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 37

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. 
2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Dla zapewnienia możliwości zapoznania się ze statutem przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez Dyrektora Przedszkola.
4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
6. Traci moc statut przedszkola uchwalony i podpisany przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2005r.
7. Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola w dniu 02.03.2010r.

Dyrektor Przedszkola
Rada Pedagogiczna 

- Aktualności - Hymn pr..


BIP

- Aktualności -

Hymn przedszkola

nutki
Nie bądź taki samolub 
i kogokolwiek polub,
To znakomity sposób 
na szczęście dla wielu osób.
 Bo ten, kogo Ty polubisz 
stanie się lepszy dla drugich,
Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.
Porzuć kłótnie i swary 
i bądź szczęśliwy bez miary,
Śmiej się do wszystkich osób, 
bo to jest na szczęście sposób.
  Bo ten, kogo Ty polubisz 
  stanie się lepszy dla drugich,
  Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.

 

 

 

 

 

 

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 21005303        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS