» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Organizacja pracy przedszkola  » Statut

Załącznik do uchwały nr 8 /2017/2018Rady Pedagogicznej
Przedszkola nr 294 „Promyk Czerniakowa”
w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 r.
   


STATUT PRZEDSZKOLA  NR 294
„Promyk Czerniakowa” w Warszawie

Rozdział 1
Informacje o przedszkolu

§ 1.
1.Przedszkole  Nr 294 zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem  wielooddziałowym prowadzonym zajęcia z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, działającym w szczególności na podstawie:
  1)ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
  2)ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.);
  3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.);
  4)ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60);
  5)statutu przedszkola.
2.Siedzibą przedszkola jest budynek w Warszawie  przy ul. Czerniakowskiej nr 50a.
3.Przedszkolu nadano imię "Promyk Czerniakowa"
4. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
  1)przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole, o którym mowa w § 1 ust. 1;
  2)ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe;
  3)dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora  Przedszkola nr 294;
  4)dziecku – należy przez to rozumieć również wychowanka przedszkola;
  5)rodzicach, należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.
§ 2.
1.Organem prowadzącym przedszkola jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie Pl. Bankowy 3/5.
2.Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.
3.Obsługę finansowo - księgową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów  Oświaty Mokotów m.st. Warszawy.
4.Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
§ 3.
1.Przedszkole działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, aktu nadania nazwy przedszkolu, niniejszego statutu.
2.Przedszkole  używa pieczęci nagłówkowej o treści:
Przedszkole Nr 294
„Promyk Czerniakowa”
00-717 Warszawa, ul.  Czerniakowska 50a
REGON 013002776, NIP 521-15-55-111
tel. 022  841-55-86
3.Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następujących skróconych nazw przedszkola: P. 294.
4.Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami.
§ 4.
1.Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2.Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest przy wykorzystaniu elektronicznego systemu ewidencji podań.
3.Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.
§ 5.
1.Przedszkole zapewnia wyżywienie.:
  1) śniadanie;
  2) obiad;
  3) podwieczorek.
2.Szczegółowe warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki ustala w drodze zarządzenia dyrektor przedszkola.
3.Wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci w przedszkolu określają odrębne przepisy.
4.Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
5.Jadłospisy planowanych posiłków ustala kierownik gospodarczy przedszkola w uzgodnieniu z kucharką,  a zatwierdza dyrektor.
7.Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem tablicy informacyjnej.
8.Przedszkole nie prowadzi diet żywieniowych. Na wniosek rodziców poparty zaleceniem lekarza za zgodą dyrektora i kierownika gospodarczego odpowiedzialnego za żywienie, w miarę możliwości organizacyjnych podawane mogą być posiłki przygotowane przez rodziców w domu. Przedszkole nie bierze odpowiedzialności za jakość dostarczonych posiłków oraz skutki żywienia produktami i daniami dostarczonymi przez rodziców.
§ 6.
1.Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci  i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia, lekcji otwartej itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.
2.W czasie imprez publicznych organizowanych przez przedszkole, dyrektor przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za nagrywanie przez uczestników imprez obrazu i dźwięku oraz wykonywanie zdjęć.


Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola

§ 7.
1.Przedszkole realizuje cele i zadania  określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2.Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.
3.Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
4.Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
  1)pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;
  2)promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;
  3)organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii;
  4)umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym;
  5)udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  6)organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;
  7)umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
  8)tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu aktywności twórczej
  9)zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu;
  10)ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami, organizacjami wspomagającymi;
  11)tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowań dzieci językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
§ 8.
1.W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
3.Nauczyciele prowadzą obserwacje dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno – społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.
4.Sposób dokumentowania obserwacji psychologiczno – pedagogicznych określa procedura badania i analizowania osiągnięć dzieci w Przedszkolu nr 294 Promyk Czerniakowa.
5.Przedszkole organizuje i udziela rodzicom wychowanków i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
6.Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.
7.Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności.
§ 9.
1.Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
2.Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
3.warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.
§ 10.
1.Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
§ 11.
1.Przedszkole organizuje zajęcia z religii.
2.Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
3.Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
4.Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.
§ 12.
1.Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.
2.Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
  1)możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
  2)specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
  3)potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
  4)organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
  5)organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na świeżym powietrzu;
  6)wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej w procesie osiągania dojrzałości szkolnej.
3.Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
  1)pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
  2)informuje na bieżąco o postępach dziecka;
  3)uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
  4)uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.


Rozdział 3
Organy przedszkola

§ 13.
1.Organami przedszkola są:
  1) dyrektor;
  2) rada pedagogiczna;
  3) rada rodziców.
2.Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
§ 14.
1.Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
2.Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:
  1)kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;
  2)kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
  3)organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
  4)dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa.
  5)przewodniczącego rady pedagogicznej Przedszkola nr 294 Promyk Czerniakowa w Warszawie;
3.Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.
4.Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.
§ 15.
1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
3.Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 294 Promyk Czerniakowa który określa:
    •organizację zebrań;
    •sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;
    •sposób dokumentowania działań rady;
4.    Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 294 Promyk Czerniakowa w Warszawie realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.
§ 16.
1.Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.
2.Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 294 „Promyk Czerniakowa” w Warszawie.
3.Rada rodziców tworzy warunki do współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach pracy przedszkola.
4.Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
5.Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.
§ 17.
1.Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
2.Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
3.Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
§ 18.
1.W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
2.Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
3.W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
4.W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.


Rozdział 4
Organizacja pracy przedszkola

§ 19.
1.Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
2.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
  1)zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;
  2)zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.
3.Sposób postępowania w sytuacjach, w których bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone określają procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu nr 294 Promyk Czerniakowa:
  1) obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu;
  2) przyprowadzania i odbierania dzieci;
  3) zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza terenem przedszkola;
  4) postępowania nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka.
4.W przypadku pojawienia się u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty) nauczyciel powiadamia rodziców dziecka.
5.W przedszkolu nie podaje się leków ani nie wykonuje żadnych zabiegów lekarskich, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
6.W przypadku zagrożenia zdrowia i życia dziecka przedszkole wzywa pogotowie.
7.Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką przedszkola i pracownika służby zdrowia (ratownika medycznego / lekarza pogotowia).
8.Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
9. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
10.Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola.
11.Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.
12.Pracę wychowawczo-dydaktyczną  i opiekuńczą przedszkola wspomagają zatrudnieni w placówce specjaliści w zależności od potrzeb oraz możliwości, wyszczególnieni w zawartym na dany rok szkolny arkuszu organizacyjnym, zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym
§ 20
1.Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub upoważnione przez nich osoby.
2.Rodzice mogą, w formie pisemnej, upoważnić pełnoletnią osobę do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
3.Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub pracownika wyznaczonego przez dyrektora do pełnienia dyżuru w szatni.
4.Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.
5.Dbając o zdrowie i życie dziecka pracownicy mają prawo weryfikować tożsamość osób odbierających dziecko.
6.Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
7.Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.
8.Dyrektor, drogą zarządzenia, określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:
  1)sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postepowania w przypadku odmowy;
  2)zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;
  3)trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.
§ 21
1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
  1)znajomości realizowanych programów i planów zajęć;
  2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  3)pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;
  4)zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal przedszkolnych, organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć;
  5)wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.
2.Obowiązkiem rodziców jest:
  1)punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;
  2)informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
  3)informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
    •w przypadku stwierdzenia zaniedbania, przemocy wobec dziecka przez rodziców, dyrektor ma obowiązek powiadomienia Ośrodek Pomocy Społecznej.
  4)współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
3.Przedszkole w ramach współdziałania z rodzicami organizuje:
  1)zebrania ogólne, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku;
  2)zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż dwa razy w roku;
  3)konsultacje indywidualne oraz dni otwarte zgodnie z harmonogramem ustalonym nauczycieli w porozumieniu z dyrektorem;
  4)warsztaty i spotkania ze specjalistami w zależności od potrzeb;
  5)uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;
  6)zajęcia otwarte dla rodziców, minimum dwa  w roku w każdym oddziale;
  7)dni adaptacyjne zgodnie z ustalonym harmonogramem;
  8) kąciki informacyjne dla rodziców w szatniach przedszkolnych oraz prowadzi stronę internetową przedszkola;
  9)wystawy prac plastycznych dzieci,
  10)imprezy środowiskowe organizowane na terenie przedszkola lub ogrodu przedszkolnego zgodnie z planem imprez na dany rok szkolny.
§ 22.
1.Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.30.
2.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
3.Dyrektor w terminie do 30 listopada sporządza wniosek o ustalenie przerwy w pracy przedszkola i przedstawia go do uzgodnienia radzie rodziców.
4.Rada rodziców w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, zajmuje stanowisko w sprawie ustalenia przerwy w pracy przedszkola.
5.Dyrektor przekazuje rodzicom informację o przerwie w pracy przedszkola, w terminie do 30 stycznia roku szkolnego, którego przerwa dotyczy.
6.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
7. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
8.W okresach niskiej frekwencji dzieci lub w innych uzasadnionych okolicznościach, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
9. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.
§ 23.
1.Przedszkole  zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci.
§ 24.
1.Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.
2.Rodzic ma prawo wybrać  dla dziecka trzy lub dwa posiłki spośród wymienionych w § 5 ust.2. 
3.Zasady odpłatności za wyżywienie w przedszkolu określa zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 294 w sprawie ustalenia warunków korzystania z żywienia wydane w oparciu o zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.
4.Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.
5.Opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu w miesiącach, w których przedszkole pełni dyżur wakacyjny wnosi się w terminie 21 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
6.Opłatę za korzystanie z żywienia, należy wnosić przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy lub w kasie przedszkola w dni wyznaczone przez kierownika gospodarczego.


Rozdział 5
Nauczyciele i pracownicy przedszkola

§ 25.
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
  2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:
  1)nauczyciel wychowania przedszkolnego;
  2)nauczyciel specjalista.
3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są:
  1)pracownicy administracji;
  2)pracownicy obsługi.
4. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny wyznaczony nauczyciel przedszkola.
5.W przypadku powołania 6 oddziału tworzy się stanowisko wicedyrektora.
§26.
1Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
2.Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, z poszanowaniem godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
3.Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:
  1)realizowanie programów pracy przedszkola w powierzonych mu zadaniach;
  2)zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  3)prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn;
 4)systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
  5)komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci i osiąganiu kolejnych etapów dojrzałości szkolnej;
  6)organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
  7)opieka nad powierzonymi salami oraz troską o znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie;
  8)przestrzeganie zapisów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, zgodnie z upoważnieniami nadanymi przez dyrektora przedszkola.
4. Do zakresu zadań nauczyciela wspomagającego należy w szczególności:
  1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
  2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, określanie ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
  3)rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
  4)podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu poprawy ich funkcjonowania;
  5)współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów podejmowanych działań i planowania dalszych;
  6)koordynowanie na terenie przedszkola działań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  7)współpraca z rodzicami w celu zapewnienia dzieciom optymalnych warunków rozwoju;
  8)uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, na których jego obecność i pomoc jest niezbędna do opanowania przez dziecko wymaganych treści programowych;
  9)współpraca z logopedą, psychologiem, oraz pedagogiem terapeutą.
5. Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy.
6. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.
§ 27.
1.W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
2.Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
3.Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor.
4.Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
5.Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
6.Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7.Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych.


Rozdział 6
Prawa i obowiązki dzieci

§ 28.
1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
  1)właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;
  2)organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;
  3)życzliwego i podmiotowego traktowania;
  4)przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
  5)sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
  6)pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.
2.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
  1)respektowania poleceń nauczyciela;
  2)kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;
  3)dbania o czystość i higienę osobistą;
  4)dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience.
3.Dyrektor może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić dziecko z listy dzieci w przedszkolu, z wyjątkiem dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, w przypadku:
  1)nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 60 dni i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności.
  2)powtarzających się zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu jego lub innych dzieci,
  3)zalegania za ponad dwa miesiące z uiszczeniem obowiązujących opłat .
4.Rodzice mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora w ciągu 7 dni od daty otrzymania przedmiotowego pisma.


Rozdział 7
Ceremoniał przedszkola

§29.
1.Ceremoniał przedszkola jest zbiorem ustanowionym i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych o charakterze środowiskowym z użyciem symboli narodowych.
2.Uroczystościami z użyciem symboli narodowych są;
  1) święto niepodległości;
  2) święto flagi;
  3) zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem starszaków;
3.Uroczystości przedszkolne do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się  z części oficjalnej oraz części artystycznej.
4.Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.
§ 30.
1. Przedszkole posiada znak graficzny (logo).
2. Przedszkole posiada hymn.
3. Hymn przedszkola wykonywany jest przez całą społeczność przedszkolną podczas:
  1) uroczystości przedszkolnych;
  2) jubileuszy przedszkola.


Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 31.
1.Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.
2.Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.
3.Projekt uchwały o zmianie statutu przedszkola jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców.
4.Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.
5. Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.
§ 32.
Tekst statutu jest publikowany na stronie internetowej przedszkola.
§ 33.
1.Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 listopada 2017 r.
2. Niniejszy statut wchodzie w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. 
   
   

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   

  Warszawa, 8 listop..

 

Warszawa, 8 listopada 2018 roku
                       Szanowni Państwo,
                Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy
się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim
jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby
zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat.
W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one
do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło
na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań
zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w.,
utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które
 wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym
wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na
 temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę
w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku
 odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej
 zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702),
Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań
odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje
również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie.
 Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych
od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki
zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te
jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.
 W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry
 czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez
realizację szczepień obowiązkowych.


Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym
niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków
zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w
skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby
niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre
z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją
 ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu
wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem,
abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie
wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna
decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi
konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji
w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.


                                Z wyrazami szacunku


Anna Zalewska                                     Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej              Główny Inspektor Sanitarny

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 23655492        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS